Adatvédelmi elvek

Felhasználási és adatkezelési szabályzat

Az Üzemeltető személye

A www.idojaras.hu oldal üzemeltetője az ICI Interaktív Kommunikációs Zrt. (székhely: 1183 Budapest, Czuczor Gergely u. 2), a továbbiakban: Üzemeltető. Az oldalhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek.

A Felhasználási és adatkezelési szabályzat hatálya

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.idojaras.hu címen elérhető oldal szolgáltatásaira, és az oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatot az Üzemeltető a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett módosíthatja.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki az oldalon hirdető harmadik személyek honlapjaira, promócióira, nyereményjátékaira, egyéb kampányaira, az ezekhez kapcsolódó adatkezelésekre. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.idojaras.hu oldalon található hivatkozás vezet.

Irányadó szabályok

Az oldal szolgáltatásainak nyújtása, igénybe vétele - ide értve a személyes adatok kezelésével járó tevékenységeket is - a hatályos jogszabályoknak megfelelően történhet. Irányadó jogszabályok elsősorban:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
 • Jelen szabályzat a jogszabályok által nem rendezett kérdéseket illetően tekintendő irányadónak.

Alapfogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az oldal szolgáltatásai, ezek igénybe vétele

A www.időjárás.hu oldal elsődleges célja az időjáráshoz, meteorológiához, ezekkel kapcsolatos egyéb témakörökhöz kapcsolódó információk közlése (időjárás-előrejelzés, cikkek, képek, éghajlati adatok, térképek, stb.). Az oldal látogatása, a szolgáltatások egy részének igénybe vétele regisztrációt nem igényel.

A szolgáltatások bizonyos, az Üzemeltető által meghatározott köre csak regisztrációval vehető igénybe. Regisztrációhoz kötött szolgáltatások például:

 • személyre szabható napi, heti időjárás előrejelzések, időjárási térképek készítése;
 • tesztek kitöltése;
 • hírlevélre feliratkozás;
 • kép, videó feltöltése;
 • feltöltött cikkekhez, képekhez és videókhoz megjegyzések (kommentek) fűzése.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációhoz kötött szolgáltatások körét bővítse, szűkítse, egyes szolgáltatásokat megszüntessen, illetve új szolgáltatásokat vezessen be, akár regisztrációhoz kötötten, akár anélkül. Az Üzemeltető a szolgáltatások körének változásáról a felhasználókat tájékoztatja.

Regisztráció

A regisztráció feltétele egyes szolgáltatások igénybe vételének. A regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező:

 • felhasználónév
 • jelszó
 • vezeték- és keresztnév
 • nem
 • életkor
 • e-mail cím
 • lakóhely városa, irányítószám
 • foglalkozás típusa
 • frontérzékenységre vonatkozó adat.

A felhasználónév és jelszó a felhasználó azonosítására szolgál, a regisztrációt követően az oldal szolgáltatásai ezen adatok megadásával („belépés") vehetők igénybe. A felhasználó eldöntheti, hogy a honlapon folytatott kommunikáció (képek, videók feltöltése, képekhez, videókhoz megjegyzések fűzése) során csak felhasználóneve, vagy teljes neve legyen látható a többi felhasználó számára.

A regisztrációs adatlap egyéb részeinek kitöltése önkéntes, az a honlap szolgáltatásainak igénybe vételét nem befolyásolja.

Személyes adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

Az Üzemeltető kezeli a regisztráció során megadott adatokat. Ezeket az adatokat a felhasználó bármikor módosíthatja, regisztrációját törölheti. A változtatást, illetve törlést az Üzemeltető rendszere három munkanapon belül végrehajtja.

Az Üzemeltető kezeli az oldal használata során keletkezett, a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó, valamint a tesztekben megadott adatokat. Ezeket az adatokat az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg törli.

A kezelt adatokat az Üzemeltető az alábbi célokra használhatja fel:

- statisztikák, az oldal látogatottságával, szolgáltatásainak igénybe vételével kapcsolatos elemzések készítése;

- a regisztráció során megadott e-mail címre hírlevél, reklám küldése;

- a letöltött oldalak, az azokon megjelenő hirdetési felületek személyre szabása, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztása (ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek).

A felhasználó a regisztrációval hozzájárul a felsorolt célokat szolgáló adatkezelésekhez. A hozzájárulás a regisztráció törlésével visszavonható.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Ilyen megbízás esetén az adatfeldolgozók személyéről az Üzemeltető a felhasználók részére tájékoztatást ad.

Adatfeldolgozó igénybe vételére minden esetben írásbeli szerződés alapján kerül sor. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretein belül az Üzemeltető határozza meg.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Különleges adatok kezelése

Az Üzemeltető különleges adatot a regisztrációhoz kötötten csak kivételes esetben kezel. A regisztráció során a frontérzékenységre vonatkozó adatot csak általánosság szintjén, konkrét egészségügyi adatok nélkül kell megadni, ezt az információt a szolgáltató csak statisztikák, illetve orvosmeteorológiai felmérések, időjárás-előrejelzések elkészítése érdekében kezeli, személyhez nem köthető módon.

Az Üzemeltető bizonyos időközönként végez kutatásokat, melyek egészségi állapotra vonatkozó adatok elemzésén alapulnak. Az ilyen kutatásokban csak regisztrált felhasználók vehetnek részt. A részvétel minden esetben önkéntes. A kutatás részleteiről - így különösen a kezelendő adatokról, a kutatás céljáról, az adatkezelés menetéről és időtartamáról - az Üzemeltető minden esetben pontos felvilágosítást ad. A részt vevők bármikor kérhetik adataik törlését.

Az Üzemeltető különleges adatot harmadik személynek nem ad át.

A felhasználók felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait, képmását, hangfelvételét az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely akár megjelenési formája, gyakorisága, akár tartalma miatt az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

Az Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Szabályzat, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az adatok minősége, az adatok biztonsága

Az Üzemeltető törekszik az adatminőség elvének betartására, mely szerint a személyes adatok:

- felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

- pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok, valamint jelen Szabályzat érvényre juttatásához szükségesek.

Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait.

Személyes adatok jogellenes kezelése esetén az érintett fordulhat az adatvédelmi biztoshoz (1051. Budapest, Nádor utca 22., adatved@obh.hu), illetve bíróság előtt érvényesítheti jogait a Polgári Törvénykönyv alapján. A reklámtevékenységre vonatkozó szabályok megsértése esetén a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági versenyhivatal, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el.